REDACTIE DIGITALE NAR


De Nar Van Europa
Redactie: Gerald Doene
redactie@fen-nederland.com
De redactie behoud zich het recht voor om ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden,
te weigeren en/of in te korten.
De gepubliceerde bijdrage weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bestuur.